ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մեր քաղաքականությունը ներկայացված է ստորև:

Ընդհանուր նկարագիր

Կոկա-Կոլա Հելլենիկ ընկերությունը լիարժեքորեն նվիրված է իր աշխատակիցների առողջության պահպանման գործին: Ընկերությունը ընդունում է, որ իր աշխատակիցներին կարող է սպառնալ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ձեռք բերելու վտանգը և որոշ երկրներում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՎ-ով հիվանդանալու դեպքերի բարձր ցուցանիշը կապված է վարակված մարդկանց բուժելու սոցիալական կամ բժշկական աջակցության համակարգերի բացակայությամբ: Սույն քաղաքականությունը մշակվել է այս հարցերին երկու ճանապարհով լուծում տալու նպատակով`

• ՄԻԱՎ/ ՁԻԱՀ-ի փոխանցումը և վարակը կանխարգելելու վերաբերյալ ուսուցողական ծրագրերի միջոցով կրճատել աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների վարակվելու ռիսկը:

• Կառավարությունների, գնություն տրամադրող համապատասխան կազմակերպությունների և «Կոկա-Կոլա Ընկերության» հետ սերտ համագործության պայմաններում դա ապահովելու նպատակով, Կոկա- Կոլա Հելլենիկ ընկերությունը կարող է իր մասնակցությունն ունենալ հիվանդ և վարակակիր աշխատակիցներին ու նրանց ընտանիքներին հակառետրովիրուսային դեղորայքով պահովելու գործում այն երկրներում, որտեղ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդացության ցուցանիշը բարձր է, իսկ բուժումը հանրամատչելի չէ:

Այս քաղաքականությունը կազմվել է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով ՄԱԿ-ի համատեղ ծրագրի, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության Աշխատանքային նորմերի և «Կոկա-Կոլա Ընկերության» Աֆրիկայի կորպորատիվ ուղեցույցների համաձայն: