Coca‑Cola HBC’s 2020 goals aim at developing communities, while supporting the 17 UN Sustainable Goals. By 2020 the company intends to double the number of employees taking part in volunteering initiatives during work time to 10% of its people

General Manager of Coca-Cola HBC Armenia, Christoph Speck shakes hand of Armine Hovhannisyan, the Director of Orran charitble foundation after signing MoU | Կոկա-Կոլա ՀԲՔ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Քրիստոֆ Սպեկը սեղմում է Արմինե Հավհաննիսյանի՝ Օրրան բարեգործական հիմնադրամի տնօրենի ձեռքը Փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրումից հետո

Based on the Company's 2020 targets a Memorandum of Understanding was signed in 2017 between Coca‑Cola HBC Armenia and Orran, employees of Coca‑Cola Hellenic Armenia on voluntary basis support children of Orran with afterschool programs. They are also engaged in cultural and extracurricular activities of the charitable organization.